luni, 25 septembrie 2023
Informația fără granițe


Românii din străinătate care se întorc definitiv în ţară, echivalarea studiilor și înscrierea copiilor la școală

Scris de: Daniela Stoica , înv Informații utile - miercuri, 7 august 2019 Etichete: , , , , , , ,

Românii din străinătate care urmează să se întoarcă în România îşi pot echivala sau continua studiile în ţară, iar Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le pune la dispoziţie un ghid informativ despre întreg procesul de echivalare.

Conform Ghidului de reîntoarcere, românii care intenţionează să-şi continue studiile sau să-şi echivaleze diplomele obţinute în străinătate se pot adresa Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, aflat în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Pentru înscrierea în sistemul educațional românesc este necesară echivalarea studiilor efectuate până în acel moment în străinătate. Până la finalizarea procedurii de echivalare,
elevii sunt înscriși ca audienți, indiferent de momentul în care se solicită școlarizarea. Activitatea elevilor audienți se înregistrează în cataloage provizorii, toate mențiunile privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate. Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ.

Pentru recunoașterea studiilor și a diplomelor obținute în străinătate este nevoie să depuneți o cerere pentru echivalare. Această cerere va fi însoțită de o serie de documente doveditoare.

Acte necesare (clasele I-XII):

 • cerere prin care se solicită echivalarea studiilor (Anexa 1): se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs; Vă rugăm ca, în cererea de echivalare care însoţeşte dosarul, părintele/tutorele legal să specifice că este de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale şi ale copilului, în scopul echivalării studiilor. Această precizare este necesară pentru respectarea legislaţiei europene şi naţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
 • foaia matricolă pentru clasele din România (situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate):
 • foile matricole pentru toţi anii de studii;
 • certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie simplă – dacă este cazul;
 • documentele şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea;
 • document de identificare – valabil al elevului – copie;
 • alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Informații actualizate cu privire la metodologia de înscriere în învățământul primar pentru fiecare an școlar și calendarul aferent sunt disponibile pe site-urile Inspectoratelor școlare.

Înscrierea copilului la grădiniță. Documentele necesare pentru înscriere, conform ghidului MAE, sunt:

- Continuarea după publicitate -
 • cerere-tip (de la prima unitate de învăţământ pentru care se optează sau de pe website-ul inspectoratelor școlare);
 • copie a certificatului de naştere al copilului;
 • copie a cărţii de identitate a părintelui, tutorelui sau a reprezentantului legal;
 • fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare;
 • aviz epidemiologic;
 • hotărâri judecătoreşti – dacă este cazul;
 • documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale/specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat;
 • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal.
  La înscrierea copiilor în grădiniţele de stat nu se percep taxe.

Învăţământul primar – înscrierea în clasa pregătitoare

În general, pentru înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor cu vârsta corespunzătoare (de obicei, 6 ani împliniți până la data de 31 august a anului de înscriere), părinții/tutorii/reprezentanții legali trebuie să identifice școala de circumscripție – unitatea de învățământ la care este arondată strada de domiciliu.

Documentele necesare înscrierii la clasa pregătitoare sunt:

 • cerere-tip, care se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ;
 • copie a certificatului de naștere al copilului;
 • copie a actului de identitate al părintelui;
 • o copie a documentului prin care Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – dacă este cazul;
  documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specific, dacă se solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție.

Echivalarea studiilor, recunoașterea perioadelor de studii și a diplomelor obținute în învățământul preuniversitar din străinătate

- Continuarea după publicitate -

Potrivit ghidului MAE, perioadele de studii, respectiv clasele I-X, efectuate în străinătate se echivalează de către inspectoratul școlar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile.

Cum se depun dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate:

 • dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient sau la inspectoratul şcolar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile;
 • în cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia instituită la nivelul unității de învățământ.

Ghidul complet destinat cetățenilor români care decid să revină în țară îl găsiţi aici.

DISTRIBUIE